English:

COMPANY „NAPOLEONAS” CONTINUES DEVELOPMENT IN FOREIGN MARKETS

Company “Napoleonas” aiming to be competitive, to maintain exports in existing markets and at the same time to expand into new markets (from 2019 March until 2021 March)  implements the project “Napoleonas Company Participation in International Exhibitions in 2019-2021„ (No. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0079) in accordance with the 2014-2020 European Union Funds Investment Operational Program Priority 3 “Promotion of Small and Medium Business Competitiveness” 03.2.1-LVPA-K-801 “New Opportunities” financed from the European Regional Development Fund.

The main goal of the mentioned project is to maintain the existing and penetrate into new foreign markets, to carry out further development in them, to reduce the risk, to look for new export markets by presenting the company’s services at five international exhibitions abroad.

During the project, the company and its products will be presented in five international exhibitions in foreign countries.

After the implementation of the project, it is expected to maintain a competitive advantage, significantly increase the number of export customers and expand export income.

The company will use up to EUR 25,595.00 in support funds of the implementation and will invest up to EUR 25,595.00 in its own funds.

Lietuviškai:

ĮMONĖ „NAPOLEONAS“ TĘSIA PLĖTRĄ UŽSIENIO RINKOSE

Įmonė „Napoleonas“ siekdama būti konkurencinga , išlaikyti eksportą esamose rinkose, o tuo pačiu plėstis į naujas rinkas nuo 2019 m. kovo mėn. Iki 2021 m. kovo mėn. Pabaigos įgyvendina projektą „Įmonės „Napoleonas“ dalyvavimas tarptautinėse parodose 2019-2021 m. „ (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0079) paal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“  įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Minimo projekto pagrindinis tikslas – išlaikyti turimas ir skverbtis į naujas užsienio rinkas, jose vykdyti tolesnę plėtrą, ieškoti naujo eksporto rinkų, mažinti riziką, pristatant įmonės teikiamas paslaugas penkiose tarptautinėse parodose užsienyje.

Projekto metu bus pristatyta įmonė ir jos produkcija penkiose tarptautinėse užsienyje.

Įgyvendinus projektą tikimasi išlaikyti konkurencinį pranašumą, ženkliai padidinti eksporto klientų skaičių, išplėsti eksporto pajamas.

Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki 25,595.00 eurų parama bei investuos iki 25,595.00 eurų savo įmonės nuosavų lėšų.

Menu